Prenjake Moni Ngganter-Ngganter

susantoABOG-202x270

Episode 003:

Esuk uput-uput, sedurunge srengenge mlethek saka wetan, Lurah Jayamenggala wis njagong kursi kayu ning ngarep serambi umah. Sinambi njagong dheweke ngadhep cubuk karo teko teh sing buket. Sekang njero teko lemah, Juminah bojone Lurahe nggawe teh buket sing dicorna maring cubuk sing rupane gelas lemah cilik ora beda gedhene karo sloki. Nyanding teh teko karo cubuk kuwe pancen klangenane Jayamenggala kawit dheweke esih enom. Kebiasaan medang teh buket saben esuk kuwe jerene warisan sekang Eyang Buyute sing jenenge Kartadi.

Kepal-kepul Jayamenggala udud karo rokok kretek nyambi ngadhep teko karo cubuk. Let pirang kepulan rokok, dheweke nyruput teh cubuk gawean bojone tercinta. Tapi senajan kepal-kepul, panyawange Jayamenggala malah mbuh ndeleng apa. Pendelengane ora fokus, ning sajeroning esuk uput-uput banyu bun karo pedhut esih keton putih lamat-lamat nutupi pemandhangane jagat. Wit-witan urung katon jelas ijone merga godhong-godhong esih ketutupan pedhut. Penyawange Jayamenggala selot suwe selot adoh, mertandhani deweke lagi mikir sing ora enteng.

Jebule kawit tangi turu nganti dheweke subuh karo bojone, Jayamenggala terus-terusan mikirna perkarane  si Menik. Senajan ketone cilik, nanging perkarane Menik pancen gawe puyeng dheweke. Perkarane Menik dadi ‘test cash’ utawa ujian langsung maring awake dhewek sing urung suwe dadi lurah ning Desa Bojongsari. Dadi dheweke kudu siap ngadhepi kabeh permasalahan utawa ontran-ontran sing ngenani desane. Sebagai lurah dheweke juga dadi bapak sekabehane warga desa, tuwa enom, lanang wadon, mlarat sugih.

“Perkarane si Menik kudu dirampungna dina kiye. Kanthi musyawarah karo rembug desa muga-muga ana solusi utawa pinemu kanggo masalah kiye” Jayamenggala ngomong ning jero Ati. Nyambi menyat nyawang wargane sing wis lagi balik becer sekang Pasar Ajibarang.

“Sugeng Enjang Pak Lurah” Nakum ngundang dheweke sinambi mesem liwat ngarep umahe. “Nembe bali pasar pa Kum” njawabe Jayamenggala sinambi madan kaget kambi ngedhuna tangane sing lagi udud rokok kretek 67 sing nomer 2.  “nggih Pak Lurah, Niki nembe wangsul kados biasanipun” semaure Nakum sinambi mlaku bali,  mangsule pitakonane Jayamenggala. Ora mung Nakum, Nakem, Tasilah, Yu War, Kasirin uga wong desa liyane esih pada gepyak takon maring dheweke. Pancen wong ndesa ning kene esih padha gelem ngajeni maring dheweke karo liyane. Tapi sayange wong ndesa sing tuwa-tuwa thok, wong enome senajan padha sekolahe wis dhuwur nganti tekan SMA, STM, malah padha kuliyah malah wis padha ora gebyak kaya wong tuwane. Mbuh apa sebabe bocah siki beda karo bocah ganu. Sing salah mbuh sapa? wong tuwane, gurune, apa sekolahe, apa jamane? Kabeh wis srawa ora genah. Tata krama unggah ungguh bocah nom siki wis arang dipatrapna maring wong tuwane. Kuwe pancen sing jenenge jaman akhir alias jaman ngedan ndean.

Selot suwe, pedhut sing nutupi jagat desa selot ilang, ketembus cahya srengenge sekang wetan. Swara manuk ngoceh ning sisih umah Jayamenggala uga wis mulai krungu. Ning sisih wetan pinggiran kalenan cilik, lima manuk sikatan padha jentrak-jentrik, jonta jonte pamer buntut sing dejenthar-jenthirna ning pang-pang wit salak. Sepisan-pisan manuk sikatan mau, mabur sleber udag-udagan karo manuk sikatan liyane kayane ora wedi nek awake padha ngenani ri salak sing lancip-lancip. Bar kuwe padha kawin ndean. Ora mung kuwe ning pang-pang wit kopi sing lagi kembang nduwur kalenan cilik mau, bajing lanang wadon pada cekakak-cekikik krungu swarane sinambi loncat-loncatan maring wit liyane. Nanging sing merekna Jayamenggala mengen, ora tahu-tahune ana manuk prenjak ning nduwur wit jengkol sisihe kulon umahe sing ngoceh ngganter-ngganter ora mandheg.

Sedhurunge Jayamenggala kocap ngomong, Juminah metu sekang jero umah mbukak lawang gebyog warisane Almarhum Ramane Jayamenggala Sanwirya. “Arep ana dhayoh ya Mas kayane. Deneng prenjak nganter-ngganter monine. Sapa ya iloken sing arep ngendhong maring ngeneh” Juminah nylemod ndisiti Jayamenggala sing lagi mikir pertandhane oni prenjak ning wayah esuk mau.

“Lah aja mikir sing ora-ora Jum. Sing penting padha mikir karo donga sing apik bae. Moga-moga onine prenjak dadi tanda ana dhayoh sing nggawa solusi perkara sing lagi dadi kembang lambe wong-wong ndesa ning kene” Jayamenggala langsung nyauri omongane bojone. Juminah sing kawit wengi mbatiri garwane, langsung mudheng apa sing dikarepna guru lakine mau. Ora njawab Juminah, mung bisa manthuk terus nyambi nyamber teko karo cubuk teh sing wis entong isine diinum dening Jayamenggala. Jebule nek gelem dietung, jublegan mikir Jayamenggala sing dhewekan kawit mau ning serambi umah wis nganti setengah jam lewih.

Urung suwe Jayamenggala dandan klamben ganti sandangan dinas ning jero senthong, sekang njaba umah krungu swara ana motor teka. Motor kuwe udu sepeda motor, nanging penyebute wong ndesa gemiyen maring mobil. Sebalike angger nyebut sepeda motor roda loro wong desane Jayamenggala malah nyebut honda. Padahal honda kuwe salah sijining mereka sepeda motor asal Jepang. Tapi nyatane, kuwe wis dianggep bener deng wong desane Jayamenggala. Salah kaprah, bener ora lumrah.  Mung generasi siki bae sing mulai mbenerna omongane bapa biyunge sing nyebut alat transportasi sing salah mau kuwe.

Krungu swara nder nder…Juminah langsung ngintip sekang korden sing nutupi kaca umah. Bener pancen bener pertandane swara prenjak mau, kaya kuwe pemikire Juminah karo Jayamenggala. Pancen ana dhayoh teka. Juminah langsung mlebu njero, nemoni sing lanange. “Sapa Jum, dhayoh sing nggawa motor kae. Wong pira, sliramu kenal apa ora karo priyayine” takone Jayamenggala maring Juminah ndredel kaya tembakane Kopral Jono. Tapi pancen ora ngerti tur ora kenal sapa dhayohe, Juminah mung bisane nggedhekna sirah sinambi nyawang sing lanange.

“Ora ngerti Mas. Tapi sing pasti kae dhayohe aku urung pernah kenal. Mbuh rika kenal pa urung” jawabe Juminah nyambi mbenerna kerah klambi dinese sing lanang sing esih nekuk ning mburi githok. Sedurunge nganggo sepatu kulit, Jayamenggala langsung metu disit. Tapi pancen lurah, senajan nganggo sandal bandol tapi seragame wis mertandani kuwe pamong desa. Apamaning neng arep umahe ana plang sing monine Kepala Desa Bojongsari. Merga ana plang mau, mulane motor sing nggawa dhayoh kuwe ora kesasar maring umah liyane.

Bareng wis metu umah, Jayamenggala weruh dhayohe padha mulai metu sekang motor. Jebule sekang motor kijang mau, dhayohe ana werna-werna. Ana wong wadon loro karo wong lanang loro. Sekang klambine wis mertandhani wong papat mau dudu wong sembarangan. Klambine padha rapi pisan. Ora ana klambi sing nglinting kaya dekene buruh tukang macul sing sering ngodhe ning sawahe. Saben dina mungkin klambine sing dinggo terus disetrika nganti alus, ora pating prithut.

“Assalamu’alaikum” salah sijining tamu utawa dhayoh uluk salam sedurunge munggah maring umahe Lurahe. Wong sing telu sing ning mburine terus nutut wong sing nganggo kemeja warna semu wungu mau. “Wangalaikum salam. Mangga mlebet mawon Pak” semaure Jayamenggala maring tamune mau sinambi ngiring tamu supaya padha lenggahan ning serambi umahe. Serambi umahe Jayamenggala pancen amba dadi manfangate juga dobel kena difungsikan go dadi balai tamu. Ning kono ana kursi kayu dawa loro sing dijenengi wong desa ‘risban’. Mbuh kepriwe kuwe sebabe kursi dawa kayu dijenengi ‘risban’. Butul seprene juga padha ora ngerti apa sebenere artine risban utawa bahasa sekang ndi asale tembung risban mau. Nanging wong papat mau langsung njagong ning risban mau ning serambine umahe Jayamenggala.

Wis padha lenggahan, wong papat mau banjur ‘to the point’ utawa langsung ngomongna apa hajate mertamu ngendhong gone Lurah Jayamenggala. “Niki nunsewu Pak Lurah. Sepindah kula serencang sekawan niki silaturahim. Nepangaken, kula Sobirin, teras niki estri kula Sri. Teras nika adik kula Sabarno kalih garwane Astuti. Kula sekawan niki saking kutha wetan. Tujuanipun teng mriki badhe nyuwun priksa menawi teng mriki tirose saweg wonten kedadosan ing mboten mrananing penggalihipun Pak Lurah utawa masyarakat umum. Niki nuwunsewu kula dados mireng mekaten” salah sijining tamu langsung ngomong nyambi ngenalna sedulur karo bojone sing digawa mau

Jebul jebulane, wong urip pancen akeh jebulane. Wong papat mau kuwe sebenere esih ana kaitan silsilah karo keturunane keluargane Bau Sadu sing dadi perangkat desa Bojongsari. Bau Sadu mau jebule duwe keponakan sekang bojone sing wis pada keluwargan ning kota. Terus sing dadi pertakonane, apa maksude wong papat mau sing jebule keponakane Bau Sadu ngendhong esuk-esuk maring gone dheweke. ‘Usut punya usut’ wong papat mau jebule wis ngerti permasalahane si Menik sing gawe geger maring wong sedesa kiye. “Nanging apa urusane wong papat mau teka maring gone aku.” pikirane Jayamenggala medhek-medhek apa hajat sing dadi kekarepan maring wong papat mau. Apamaning wis mulai nyebut-nyebut perkarane si Menik…

(BERSAMBUNG)

3 Comments

  1. Anda klik Bloger Banyumasan, akan muncul Cerbung Karya Susanto berjudul Dadi Lurah Pancen Ora Gampang (klik). Dibawah tulisan itu adalah episode pertama yang anda cari. Maaf jika anda kesulitan. Trims atensinya

  2. esih enom gawe rtulisan sing banyumas terus kayane langka sing agep nguri uri tulisan sing nganggo bhs. Banyumas.. kuluuup….Yong ndukung sliramu !

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.