Dadi Lurah Pancen Ora Gampang

susantoABOG-202x270

Beritane metenge Menik wis kabeh wong ngerti. Wong sing ada ning pojok kidul butul pojok lor kabeh padha wis ngerti kabeh. Saben-saben ana wong padha petan padha takon-takon karo medhek-medhek penasaran sapa jane sing metengi Menik. Tapi kabeh wong padha ora ngerti sapa sing pasti. Biyunge Menik bae ora ngerti apa maning wong liya. Tapi sing pasti diantara bocah lima termasuk Jano sing padha metengi Menik.

Metenge perawan desa kayak Menik pancen nembe bae kelakon ning desa Wadaskelir. Meteng sedurunge ngijab tumrape wong ndesa pancen ora pantes. Wong dukuh Kemukus pancen termasuk wong ‘abangan’ sing artine maring nglakoni sarekat agama urung jero nemen. Nek dietung karo kalkulator wong sing gelem sembahyang pancen esih sepethit. Lewih akeh wong sing gelem padha buru blacan, nggarangan karo celeng go dipangan keluarga. Sing ngingu asu juga esih akeh.

Pancen sing akeh sing abangan nanging angger masalah keguyuban, wong Wadhaskelir aja ditakoni. Ramah tamah, guyub rukun wis dadi wateke wong dukuh Kemukus. Apik maring tangga teparo kuwe lewih diutamakna. Ora mung kuwe thok, kelakuwan jinah kuwe banget disengiti banget dening wong Dukuh Kemukus.

Mulane anggaer masalah meteng sedurunge ngijab, pinemune wong Dukuh Kemukus pancen esih arang. Arang srendang malah. Mulane angger ana wong sing meteng sedurunge nikah mesthi bakale dadi kembang lambe terus mesthi olih piwales sekang pamong desa ning kono.. Termasuk kasus metenge si Menik.

Warta metenge si Menik wis krungu maring kupinge Lurahe. Lurahe olih lapuran sekang Pak Bau Sadu. Lurahe sing ning jero kantor banjur nyekel bathuk mertandhani mikir. Pitakonan sapa sing kudu tanggung jawab maring Menik uga ana ning pikirane Lurahe. Tumrap sebagai pemimpin wargane, wis tugas Lurah kudu golet pinemu sing bisa ngudhari kebundetan masalah mau. Tapi pancen, bundhetan sing dialami dening Menik pancen mbingungake.

“Nek wis lahir anake Menik si wis madan lumayan artine. Ana gambaran angger anake Menik kuwe mirip karo sapa. Lha angger persis bulud kaya Jano ya berarti anake Jano. Tapi ya ora mesthi juga ya” Lurahe takon maring awake dhewek, mikir dewek ning kantor desane.

Lurahe Jayamanggala pancen urung suwe dadi lurah. Awale Jayamanggala mikir angger dadi lurah kuwe mesthine kepenak. Sedurunge dadi lurah, Jayamenggala mikir kayane bangga, marem atine angger diundang Pak Lurah deng wong liya. Jayamenggala sering mbayangna angger dadi lurah mesthi duwite akeh, sebabe akeh bantuan mudhun sekang pemerintah ndhuwur maring ndesa. Jebule ora segampang sing dibayangna. Bantuan sekang ndhuwur siki pancen wis mulai kenceng pengawasane. Kepengin ngeleg duwit seperak rongperak utawa serini bae kudu gawe laporan pertanggung jawaban. Mergane sewektu-wektu ana anak buahe KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) teka maring desa. Urung maning, siki akeh wong dadi wartawan, wah bisa lewih rame maning desane.

Lagi mikir mbalekna utang sewektu nyalon lurah bae urung lunas.  Bengkoke lurahe sing separo malah esih manjleb go balekna utang sing akeh sewektu nyadhoni awake njago lurah.

Malah siki kondangan labuh akeh. Wirang angger dadi lurah ora sregep kondangan maring wargane. Wis sregep kondangan bae seneng dadi omongan. Dadi lurah kuwe kudu njagani wargane supaya bisa ndeleng tumindak awake apik terus. Kondangane lurah kuwe juga kudu beda karo pamong desa biasa. Angger lurah kondangane paling sethithik kudu Rp 20 ewu. Angger ora, mesthi bar si Dadap bubar kondangan mesthi ana krungu kabar sekang pojok kidul desa butul lor pojok desa. Omongan lurahe kondangan mung Rp 5 ewu. Jan mesthine kaya kuwe. Padahal nek dietung sekang pilihan lurah Jayamenggala nembe enem wulan dadi lurah.

“Jebul nembe enem wulan dadi lurah, siki malah ketemu karo masalah sing gawe puyeng. Masalah wadonan, masalah Menik sing dimetengi wong ora genah” pikirane Jayamenggala ngomong sewektu dheweke lagi njagong ning pendhopo umah blabag sing anyar. Untung si Juminah, bojone lurahe sering teka nglipur kesusahane lakine. Pancen begja si Jayamenggala, Juminah pancen rupane ayu, manut tur gelem susah bareng urip karo Jayamenggala.

“Pancen Mas, dadi lurah ora gampang” Juminah nylemod nyambi ngladheni segelas teh kroncong klangenane Jayamenggala. Pancen Juminah kaya wis langsung ngerti angger lurahe lagi mikir masalah metenge si Menik. Ngomonge si Juminah pancen nentremaken puyenge Lurahe. Apamaning angger Juminah ngguyu, wah Lurahe tambah adhem. Lesung pipine Juminah pancen bisa madhangna peteng pikiran lurahe. Omongane Juminah sing mung lulusan MTs jebule sering ngudhari bundhet masalahe bojone. Mung siji thok sing siki urung bisa dilakoni Juminah, Melu aweh duwit go nyaur njago lurahe Jaya Menggala. Tapi pancen nyaur utang kuwe kewajibane dhewek Jayamenggala sing jago lurah ganu.

“Jum, angger kabeh wong wadon kaya ko tah. Kayane dunya ora mumeti ya Jum?”lurahe langsung ngomong maring Juminah sing nembe bae ngladheni teh kroncong. Juminah sing mbatiri njagong ning jejere lurahe mung mesem karo takon.

“Kepriwe sih Mas” Juminah takon penasaran maring sing lanang. Watake wong wadon pancen terus penasaran maring wong lanang sing dhemen gawe teka-teki.

“Tapi angger akeh bocah kaya Menik ya mbingungake. Untung aku duwe ko. Sewu Menik kalah deng siji Juminah” omongae lurahe selot nambahi gawe penasaran Juminah. Akhire lurahe nyritakna perkarane si Menik sing urung jelas meteng deng sapa maring bojone.

“Jum, kira-kira jabang bayi sing ana neng wetenge Menik kuwe anake sapa ya Jum. Mbok ko tah wong wadon lewih awas ndelengna wong wadon. Jerene wong wadon kan naluri karo perasaane lewih landep daripada wong lanang. Mbok ko duwe pinemu sing apik aku diwei ngerti” lurahe nambahi takon maring Juminah bojone. Juminah sing dadi bojone, domongi lurahe kaya kuwe tambah mongkog atine. Awake ngrasa kanggogawe dadi bojo lurah Jayamenggala. Pancen dadi bojo lurah kudu bisa tukar pikir, tukar pikiran syukur tukang kawruh. Awake ngrasa yen sekolahe karo mondhoke nggone Kyai Lebe kanggo gawe. Dheweke sadar karo eling, pancen dadi bojo lurah kuwe udu mung ayu thok. Ayu thok pancen ora cukup.

Sedurung Juminah ngomong mangsuli pitakonane Jayamenggala sapa bapane jabang bayi ng wetengane Si Menik, krungu suwara adzan ning tajuge Kaki Reksa. Suwara adzane pancen jelas krungu. Suarane jelas suwarane kaki-kaki. Lagune ngreal-greol, tur nafase ya cendhek-cendhek karo pedhot. Sing sering krungu adzan ya mung Kaki Reksa sing umahe ning arep Tajug kae. Padahal ning kono akeh bocah nom.  Nanging wis suwe ora krungu bocah enom padha gelem adzan ning Tajuge Kaki Reksa.

Padahal jaman ganu cilike Jayamenggala padha rebutan adzan karo bathire. Jayamenggala sering rebutan adzan Sanpura wektu cilik. Tapi siki ora ana bocah rebutan adzan. Anane siki bocah padha rebutan wadhonan. Mulane ora gumun ana kasus kaya sing dilakoni si Menik. Pikirane Jayamenggala kebek jipek, ngundhung-ngundhung.

“Mas, sembahyang disit yuh. Wis wektune asyar kiyeh” Juminah mbuyarna lamunane Jayamenggala.
“Iya Jum. Jum, siki jaman wis pancen edan ya Jum” Jaya menggala menyat sekang jagongan nyambi nggandheng Juminah sing ngguyu mesem ngerteni bojone sing dadi lurah mikirna perkarane si Menik.

“Mulane kudu padha Eling Mas, Kon padha eling ayuh sembahyang dhisit. Nyembah maring Hyang akarya Jagat supaya padha eling. Perkara Menik meshtine mengko toli ketemu dalan metune” sepisan maning omongane Juminah gawe bombong Jayamenggala.

“Untung aku duwe bojo kaya ko ya Jum. Ngger aku duwe bojo kaya Menik. Jan kaya ngapa mumete. Juminah pancen ora ayu thok, tapi pinther mbombongna karo madhangna pikirku” sepisan maning Jayamenggala ngrayu Juminah.

“Wis lah, olih nggombal. Gari wudhu koh ayuh maring mburi. Aja ngasi gepokan maning mengko batal ora sembahyang-sembahyang malah” Juminah ndhorong Jayamenggala sing arep kepengin nggandheng terus tangane Juminah sing alus.

Seuwise adzan, krungu maning suwara serake Kaki Reksa lagi puji-pujian Ayun-Ayun Badan. Ora rampung-rampung. Wis dadi kebiasaan angger puji-pujiane Kaki Reksa kuwe dawa tur suwe. Tapi jebule dawane puji-pujian ora njamin wong sing padha ditunggu sembahyang jamangah bareng akeh sing teka.
Pancen jaman edan!

Sewise sembahyang Jayamenggala olih wangsit sekang Gusti Alloh. Sebagai Lurah, dheweke akhire duwe rencana arep musyawarah karo pamong desa liyane. Musyawarah go ngrembug solusi masalahe sing dialami Menik. Aja ngasi kedadian sing dialami Menik kedadian maning.

———————–

BERIKUT EPISODE 01/ SEBELUMNYA:

Jaman Edan
Episode 001: Sapa Sing Metengi Menik?
Suara orong-orong, gasir, jangkrik campur dadi siji ning wengi kiye. aku lagi dewekan ng ngarep Laptop, komputer gepeng sing gemiyen mung bisa teksawang sekang tivine tanggane. Suasana desaku kawit ganu tetep padha. Sepi. Neng ngarep umahku pancen ana esih ana gombol pringe. Tapi siki kari pring wulung. padhahal ganu ana pring petung karo pring tali. angger mangsan baratan utawa grubugan ngarepku rame. Wit pring padha greksekan. Moni tulat tulit. Bar kuwe wong sing padha liwat ngarep umahku padha kedhik kegatelen kenang lugut.
“Lugut-lugut dadi rambut” yah kaya kuwe moni mantrane supaya tangan sing gatel ora gatel deng lugut. Tangane nuli diusapna maring sirah sing ana rambute.     Ana maning ning wengi kiye ana suwara manuk buwek.Kuk Kuk kuk. Monine kaya kuwe. Jerene angger ana manuk buwek moni, kuwe tandhane lagi madani wong lagi meteng. Padhahal angger dideleng-deleng ng grumbule inyong wong wadone wis padha tuwa-tuwa. Dadi katone ora mohal retung angger ana wong tuwa meteng maning.
Banjur inyong dadi duwe penemu sing aneh. Apa mungkin sing bocah perawan kae lagi meteng ya?Tapi kan esih perawan. Ora mungkin? Berarti tiru karo Siti Maryam, Biyunge Nabi Isa mungkin yah. Tapi angger Siti Maryam kuwe kan rajin maring tajug. Tapi bocah perawan kae malah ora tahu ngambah tajug. Apa maning ngambah, ngambung banone tajug bae embuh?Wah apa ya ndean angger wong ndesa, bocah ndesa ya padha melu ngedan kaya sing padha katon ning tivi kae ya?
Lah aku ora ngerti bab sing kaya kuwe. Ning wengi kye aku malah krungu maning wong lagi tandakan slawatan nganggo terbang karo calung. Terbang karo calung kuwe sing nabuhi ana Kaki Muklas, Kaki Tir, Kaki Tarsam, Kaki Maun lan sapunanggalane. Terbang kuwe rupane kaya genjring tapi lewih gedhe tapi angger calung kuwe jerene singkatan sekang carangan pring wulung. Pring sing ana ning ngarep umah rama biyungku kawit ganu.
“Wong tandhakane deneng selot suwe selot rosa ya Ram?” Bapane inyong nylemod sekang senthong. Bapane inyong pancen wong wis kesel tur madan ngedhapan angger kon ndeleng terbangan calung sing digabung kae. Tapi jere ganu malah pernah dadi niyaga wektu esih ana dalang sekang kene. Dalange Pak Irsan. Tapi kuwe ganu. Ganu banget tahun 70 an jerene. Inyong sing dadi anake ya urung-urunga lahir. Padha gendhakan bae bapa biyungku ya urung.    Manuk buwek sing moni ning perek dhuwur umahku esih moni bae. Dadi manuk pegaweane pancen mung ngoceh thok. Pancen manuk buwek kae ya olih ngoceh ora mandheg-mandheg. Wong janetah ya padha ruwing ngrungu suwarane tapi anehe ya dijorna bae. Dasare ya lagi padha rungsing sebabe kakehen wong mbarang gawe ning wulan akhir tembe utawa robi’ul akir kiye. Akeh wong padha kawinan, bocah nom-noman wis padha mbojo.
“Si kae tah mbok anu meteng disit mulane dadi dikawina disit” mbok Ciweng ngomong maring mbok Pur lagi petan ning arep umahku mau awan. Aku sing lagi nggarap tugas sekolah ning umah ya krungu banget angger ana ibu-ibu padha jagongan. Angger padha jagongan mesthi sing akeh-akeh ya nggrendhengi wong. Senajan sing degrendhengi kuwe pancen barang nyata, barang keton ning ngarepe mata mendonong.
“Anu si kae bocah ikuh anu meteng disit deng kae bocah lanang anake si Anu ya?Buktine angger malam minggu sering lunga-lunga dolan mbuh maring ngendi? Dasar bocah siki domongi wong tuwa madan angel. Kon aja njagong ning arep lawang bae padha jawal. Angger penginyongan toli ganu lagi esih nom padha manut maring wong tuwa. Domongi mbok dilamar balik, ya langsung mbesingsat lunga mlebu ngumah, ora jagongan maning ning arep lawang” mbok Darwen cerita maring mbok Ciweng sing lagi dipetani. Pancen mbuh keprimen, senajan wis akeh sampo tapi rambute mbok Ciweng tetap akeh tumane bae. Mulane sering prentah Mbok Darwen kon metani, dikon goleti kor karo lingsa. Angger lingsane ketemu banjur digeget. Klethus monine ya, mantep retung. Tapi angger olih kor utawa tuma deweke langsung digites nganti moni aos.
Mbok Darwen karo Mbok Ciweng terus crita sing mau. Jerene mbok Ciweng, bocah prawan sing mau kuwe seneng lunga klayaban wengi. Gelem dijak lunga-lunga deng gendhakane. Pancen gendhakane malah jerene akeh. Mulane banjur krungu, wis telung wulan ora metu getih abang wong tuwane padha rungsing. Banjur si bocah prawan mau ditakoni deng kaki Miarta. Karo sapa anak wadone kuwe padha dolanan nek wengi. Terus sapa sing gawe anak wadone meteng. Si Menik jeneng anak wadone kuwe urung gelem ngaku. Nganti pirang dina malah ndekem bae ning kamar. Karuan tanggane ya padha nggrendhengi.
Si wong tuwane Menik tambah rungsing. Akhire diundangna Kaki Tibi kon nyuwuk, kon adhem. Akhire si Menik kuwe gelem metu sekang senthonge. Banjur si Menik ditakoni deng sapa deweke dimetengi. Si Menik mung bisa gedhek-gedhekna sirah. Kaki Tibi takon maning tapi si Menik gedhek maning. Wong tuwa lorone tambah koleng weruh anake ora genah kaya kuwe.
Mbekayu Jam sekang njaba langsung mlebu geblus maring umah penasaran. Terus deweke takon maring si Menik. “Nduk, sing dadi gendhakanmu kuwe sing bener sapa jane?si Karyo apa si Jano apa si Darkam? Mengko dadi genah sapa sing metengi kowe?Terus anakmu mengko kuwe sapa?” takone Mbekayu Jam nganti centhok melok ning ngarepe wong tuwa lorone Menik karo Kaki Tibi. Pancen Mbekayu Jam sering menangi angger Menik digawa bocah lanang. Mbekayu Jam sering niteni kapan wayah si Menik mangkat karo si Menik mulih.
Ditakoni Mbekayu Jamilah, Menik malah langsung nangis ning pangkon Mbok Jayem biyunge. Nangise Menik nambah ora nggenahi sebab masalahe. “Ditakoni sapa sing metengi malah nangis. Jawab salah sjine bocah lanang sing metengi kowe. Mengko dadi genah sapa sing kudu tanggung jawab maring awakmu kuwe. Sapa sing kadu gelem dadi bapa sekang jabang bayi ning wetengmu kuwe?Mulane dijawab?” Mbekayu Jamilah sing pancen tegas nakoni Menik.
Sesuwen-suwen si Menik sing umure nembe 16 tahun kuwe malah nangis terus ning pangkone Biyunge. Kaki Tibi mung bisa gawe japa mantra disemburna maring banyu sing njikot sekang jembangan mburi. Bapane Menik, Kaki Miarta malah lagi lunga maring belik golet banyu maning go adem-adem Menik. Tapi kabeh mau ora bisa ngademna permasalahan sing lagi diadhepi.
Banjur ditelusuri suwe-suwe akhire Menik gelem ngaku sapa sing metengi awake dhewek. Tapi banjur wis crita, malah tambah gawe bingung sing ngrungu.  Ceritane si Menik sing bocahe pancen ayu menthili kuwe pancen disenengi bocah akeh. Tapi sing disenengi Menik kuwe mung siji, sing dadi gendhakane dhewek. Sing dadi gendhakane si Menik kuwe si Jano. Dadi kesimpulane wong tuwane Menik, Menik kuwe dimetengi deng Jano.
Si Menik banjur ditakoni kedadian sing sebenere. Banjur Menik crita awake dewek. Sijining dina Menik dijak Jano lunga maring curug sing go plesiran. Awan dina minggu tepate. Menik mbonceng vespane Jano butul gon plesiran mau. Banjur ng kana Jano ketemu batire, ana bocah papat. Terus padha crita-crita, trus padha medang-medang. Jebule sing go medang kuwe anu banyu ciu sing mendhemi. Si Menik ya sing ora ngerti melu nginum. Lah kuwe wektu mendhem kuwe mau kedadian sing gawe meteng si Menik kedaden.
Tapi sing mbingungaken Menik karo keluwargane, pengrasane Menik sing nyenengi Menik waktu kuwe udu mung Jano thok. Kabeh batire Jano sing bocah lanang papat mau juga melu ngrasakna awake Menik. Kuwe artine si Menik kuwe digilir deng bocah lima. Merga isin, seuwise kedadian kuwe Menik meneng bae. Tapi jebule wetenge si Menik selot suwe selot mlekenthus, ertandani deweke meteng. Siki sing dadi bingung Menik karo keluwargane, sapa sing kudu tanggung jawab maring awake Menik?Jano apa kancane sing papat? Padahal berita metenge si Menik kuwe wis nyebar, apa maning saben wengi manuk buwek kae terus bae moni madani Menik.(BERSAMBUNG)

2 Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.